"

Prelucrarea datelor cu caracter personal


    La solicitarea unei finanțări de la OCN ÎCS „Express Leasing & Microcredit” S.R.L. (în continuare Companie), Compania va prelucra datele cu caracter personal ale solicitanților de finanțări, ale garanților acestora precum și ale altor persoane de la care se va solicita informație cu referire la solicitant. În acest context, rugăm solicitantul de finanțare, să informeze respectivele persoane despre transmiterea datelor personale către Companie.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Compania prelucrează  datele cu caracter personal în scopul: evaluării credibilităţii subiectului datelor cu caracter personal, analizei solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare a subiectului şi în cazul aprobării solicitărilor acestuia  cu scopul de a încheia şi semna contracte de finanțare cu acesta.

 

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de Companie:

Compania poate prelucra următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, IDNP, imaginea, situaţia familială, situaţia militară, datele de geolocalizare/datele de trafic, datele personale ale membrilor de familie, datele din permisul de conducere, datele din certificatul de înmatriculare, situaţia economică şi financiară, datele privind bunurile deţinute, datele bancare, semnătura, datele din actele de stare civilă, numărul dosarului de pensie, codul personal de asigurării sociale (CPAS), codul asigurării medicale (CPAM), numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reşedinţei), adresa e-mail, profesia şi/sau locul de muncă, formarea profesională – diplome – studii, obișnuințele/preferințele/comportamentul, caracteristicile fizice.

 

Drepturile subiectului datelor cu caracter personal:

·        dreptul de acces la datele sale cu caracter personal.

·        dreptul de a i se comunica, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date.

·        dreptul de a fi informat privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor sale cu caracter personal.

·        dreptul de a fi informat privind consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

·        dreptul de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie prin depunerea unei cereri scrise în adresa Companiei.

·    dreptul de a nu răspunde la întrebările Companiei cu ajutorul cărora se colectează datele şi corespunzător dreptul de a cunoaşte că refuzul solicitantului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal se echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor de catre companie.

·      dreptul de a cunoaşte că Compania va dezvălui datele sale cu caracter personal,  către terţi (notari, asiguratori, colectori, detectivi, evaluatori si altor participanţi la tranzacţie).

·       dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

·   dreptul de a obţine de la Companie, la cerere şi în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal incomplete sau inexacte;

·      dreptul de a se opune în orice moment, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

·     dreptul de a se opune ca Compania să colecteze datele sale cu caracter personal de la alti operatori şi/sau persoane terţe şi corespunzător dreptul de a cunoaşte că opunerea subiectului pentru colectarea datelor sale cu caracter personal de la alti operatori şi/sau persoane terţe se echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor de catre Companie.

·     dreptul de a cunoaşte că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata de analiză a cererii subiectului, iar în cazul semnării contractului-pe durata de executare deplină şi corespunzătoare a contractului încheiat, după care vor fi supuse distrugerii.

·    dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal.

 

Sursa datelor cu caracter personal:

Compania obține majoritatea datelor cu caracter personal de la însăși solicitantul finanțării, de la garanții acestuia și din actele prezentate de aceștea.

Compania poate obține date cu caracter personal de la rude, prieteni, de la membrii familiei, de la persoane terțe, de la alți operatori de date cu caracter personal, cu care a comunicat cu referire la solicitant.

Compania poate accesa Registrul bunurilor imobile, Registrul Gajului, Registrul Populației, Biroul Istoriilor de Credit, diverse site-uri informaționale, în condițiile legii.